ประกาศการจัดเก็บเงินส่งเคราะห์สมาชิก ช.พ.ค.ลำพูน

ประจำเดือน กันยายน 2562  จำนวน เงิน 200 บาท  

ให้กับทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมกังต่อไปนี้ 

02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน