ตารางการชำระเงิน ปี 2563

เดือน จำนวนเงิน ค่าบำรุง รวม
มกราคม 280 50 330
กุมภาพันธ์  280  - 280 
มีนาคม   280   - 280 
เมษายน   280   - 280 
พฤษภาคม   280   - 280 
มิถุนายน  280   - 280 
กรกฏาคม  280   -  280 
สิงหาคม 280   - 280 
กันยายน 280   -  280 
ตุลาคม 320  320 
พฤศจิกายน 240  240 
ธันวาคม 200  200 
02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน