คณะกรรมการสมาคม ช.พ.ค.ลำพูน

ชุดที่ 32 (พ.ศ.2561-2562)

**************

 

นายวุฒิชัย  วิชัยคำ

นายกสมาคม ช.พ.ค.ลำพูน 

 

นายบุญยงค์  จงรักษ์
อุปนายกสมาคมฯ 
 
นายบัณฑิต  ชุนสิทธิ์
อุปนายกสมาคมฯ 
 
นายวิทยา  ปาอินทร์
อุปนายกสมาคมฯ

 

กรรมการด้านการพัฒนา

1.นายประสงค์  ปัญธิยา

2.นายสุรพงษ์  ชมภูแก้ว

3.นายอำนวย  อุตรพะยอม

4.นายจำนง  อุประโจง

5.นายธวัชชัย  พัฒนปาลี

6.นายวิชิต  จอมทัน

กรรมการด้านกฏหมาย

1.นายนิคม  สมบุตร

2.นายอภิชัย  ใจสุยะ

3.นายหิรัญ  ชัยนุ

4.นายเสริม  ริยะป่า

กรรมการและนายทะเบียน

1.นายธีระศักดิ์  ชัยวิศิษฐ์

2.นายแสวง  ไชยชนะ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

1.นายชุมพล  ปันอิ่น

2.นายอุดม  สัมฤทธิ์

3.นางสาววิไลวรรณ ยะสิทธ์  

กรรมการและเหรัญญิก

1.นางภัสพร  จันทร์ผง

2.นายดุสิต  จันทร์ผง

3.นางสุกัญญา  วีระพันธุ์พิสิษฐ์

กรรมการและเลขานุการ

1.นายถาวร  คำทะแจ่ม

2.นายสมสกุล  ศรีสวัสดิ์

3.นางธัญรัศมิ์  ธีรจิตตินันท์

 

 

 

02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน