ประกาศเก็บเงินเดือนสิงหาคม 2562 เป็นเงินคนละ 240 บาท

มีสมาชิกเสียชีวิตดังนี้

 

02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน