ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ ช.พ.ค.ลำพูนทุกท่าน
เข้าประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561
*************
ในวันพฤหัสบดีที่ 21  มิถุนายน พ.ศ.2561 ในเวลา 13.00 น.
ณ.ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน 1
 
 
02
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1
loco3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
01
สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
 
loco4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน